A My Soccer System Hungary Kft.

SZOFTVERÉNEK FELHASZNÁLÓIVAL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A My Soccer System Hungary Kft., mint Adatkezelő, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A My Soccer System Hungary Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?
A My Soccer szoftver használatával kapcsolatos személyes adatait a My Soccer System Hungary Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címe:

7624 Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. em. 26.

E-mail címe:

info@myfootballsystem.com

Webcíme:

www.myfootballsystem.com

Telefonszáma:

+36 30 5392803

 

Az adatkezelések alapadatai:

Adatkezelés

 

 

 

Célja

Jogalapja

Kezelt adatok

Időtartama

Érintettek köre

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk c)

Törvényi kötelezettség

 

Név, cím, adószám

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó számlákat a számviteli törvény 169.§ alapján őrzi meg (8 év)

 

magánszemély ügyfelek

Szerződéses, partnerek adatainak kezelése

 

GDPR 6. cikk b)

Szerződés teljesítése

 

Képviselő; Név, cím, adószám, telefonszám, e-mail cím

Szerződés elévülési ideje.

magánszemély ügyfelek

Szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

 

GDPR 6. cikk f)

Jogos érdek

Kapcsolattartó; Név, cím, telefonszám, e-mail cím

Szerződés elévülési ideje.

magánszemély ügyfelek

Felhő alapú szoftverhasználat adatkezelése

GDPR 6. cikk b)

Szerződés teljesítése

 

Felhasználó név, titkosított jelszó, belépések időpontja.

Szerződés megszűnését követő 1 hónap.

magánszemély ügyfelek

Amennyiben nem adja meg a szükséges adatait az adatkezelő nem tudja biztosítani szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeinek teljesítését.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, pedig tiltakozhat az adatkezelés ellen!

 

Címzettek köre:

Kik ismerhetik meg adatait?

Személyes adatait a cégvezető és az ügyviteli feladatokat ellátó munkatársak ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az Érintettek adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

NÉV

 

ELÉRHETŐSÉG

 

TEVÉKENYSÉG

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36- 1 – 432 – 3232, support@dotroll.com

Tárhelyszolgáltatás

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. A számlázási adatait a NAV felé jogi kötelezettségünk teljesítése miatt továbbítjuk. Hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező egyéb hivatalos megkeresésére adjuk ki adatait.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak a meghatározott személyes adatokat kezeli.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.
Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–          az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–          az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–          az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–          az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–          az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

 

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 391 1400,

 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Szoftver licensz vásárlása:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Barion Pixel adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja:  https://www.barion.com/hu/files/barion-pixel-aszf.pdf